top of page

Privacyverklaring Anders Verwoord

Deze verklaring is van toepassing op alle door Anders Verwoord geleverde producten en diensten. Anders Verwoord, gevestigd te Pandorinastraat 3a, 1035 VR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Anders Verwoord verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die Anders Verwoord van u nodig heeft of noodzakelijk zijn vanwege de hieronder omschreven doeleinden en die Anders Verwoord in ieder geval en ten minste verwerkt, zijn:

 • voorletters en achternaam

 • geslacht

 • bedrijfsnaam

 • adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + woonplaats)

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • bankgegevens

Verwerkt Anders Verwoord ook bijzondere persoonsgegevens?

Anders Verwoord verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Waarom ik gegevens nodig heb

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Anders Verwoord, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Anders Verwoord. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Anders Verwoord. Wilt u niet benaderd worden, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar hansje@andersverwoord.nl.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Anders Verwoord gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Anders Verwoord zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Anders Verwoord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen, verstrekking gegevens aan derden

Anders Verwoord verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Anders Verwoord gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar hansje@andersverwoord.nl.

Beveiliging

Anders Verwoord hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Anders Verwoord heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Anders Verwoord toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Anders Verwoord gebruik maakt van de diensten van derden, zal Anders Verwoord in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Anders Verwoord u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via hansje@andersverwoord.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring neemt u contact met mij op, via hansje@andersverwoord.nl.

bottom of page